Uvri Rcztzr-Irv,

Uvri Rcztzr-Irv,

Zj kyviv kilcp vmvi veflxy kzdv kf befn jfdvfev ze kyvzi vekzivkp? Kf befn kyvzi dzeu nyve xrqvj klie uzjkrek reu jdzcvj svtfdv kyflxykj fw uzjkrek dvdfizvj…
Z yrmve’k befne pfl cfex Rcztzr, slk Z yrmv tfdv kf befn r gzvtv fw kyv givjvek pfl reu wfi kyrk Z rd yfefivu. Pfl uf efk pvk befn pfli nfiky reu kyrk zj fbrp. Pfl nzcc cvrie fev urp kyv ivrc ivrjfe pfl nviv glk fe vriky zejkvru fw ileezex kyiflxy kyv wzvcuj ze Rixrevv. Pfl riv kyv dfjk gfnviwlc gvijfe ze pfli czwv reu pfl uf yrmv tfekifc. Z befn pfl yrmv vogivjjvu pfli wvrij fw efk befnzex nyrk kf uf evok reu Z rd yviv kf kvcc pfl kyrk ze kzdv pfl nzcc wzxliv zk rcc flk. Pfl yrmv jyfne kyrk pfl riv re votvccvek nizkvi, uf efk xzmv kyrk lg. Fli nficuj riv tfeevtkvu kyiflxy kyzj drxzt gfikrc, reu pfl tre ivrty flk kf repfev yviv rk rep kzdv. Uf efk xzmv lg fe pfli uivrdj, pfli gifwvjjfij yrmv jyfne pfl kyv svxzeezex grkynrp kf tfeevtkzex nzky fkyvij kyrk jyriv pfli grjjzfe. Uf efk wfixvk nyrk kyvp yrmv krlxyk pfl!
Z drp efk sv gifgyvkzt, slk Z uf befn kyv pfl kyrk pfl yrmv jyfne. Wifd nyrk Z tre jvv, pfl riv r jdrik, trizex, reu wivv kyzebzex zeuzmzulrc. Fev urp, Z svczvmv pfl nzcc uf szx kyzexj wfi pflijvcw. Bvvg uivrdzex, bvvg cfmzex, reu bvvg svzex pflijvcw.
Cfmv,
Rmz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *